Zlatko Vlajčić

KIRURGIJA

Make an Appointment

Online Schedule

Zlatko Vlajčić
dr. med.

Specijalist opće i plastične kirurgije.
https://sesvete-medic-centar.hr/wp-content/uploads/2022/01/2-zlatko.jpg

Rođen sam 16.09.1965. godine u Fojnici, BiH. Diplomorao sam 20.04.1992. godine na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, FAIMER School ID: F000089. Usporedno sam od 1988-1991. godine išao u Republički zavod za strane jezike, Sarajevo, Odsjek za engleski jezik (EFL). Imam položeno aktivno znanje engleskog jezika, IELTS akademska razina 7,0 te pasivno znanje njemačkog i latinskog. Odmah nakon diplomiranja sam se kao liječnik dragovoljac priključio ratnim bolnicama HVO-a u čijem sastavu sam kontinuirano sudjelovao do veljače 1995. godine kada sam došao u KBD u Zagrebu. Tijekom ovog perioda jedini izostanak je bio nostrifikacije diplome doktora medicine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu i polaganje Stručnog ispita doktora medicine u Zagrebu u Ministarstvu zdravstva RH u 07. mjesecu 1994. godine. Ranjen sam u 07. mjesecu 1993 godine. Odlikovan sam Spomenicom domovinskog rata, imam status liječnika dragovoljca i RVI. Nakon toga sam dodatno sudjelovao u mobilnim kirurškim ekipama tijekom Domovinskog rata.

Specijalizaciju iz opće kirurgije sam obavljao u svim zagrebačkim bolnicama u periodu od 1995.-1999. godine a specijalistički ispit iz opće kirurgije sam položio u 07. mjesecu 1999. godine u KBD u Zagrebu, mentor: prof.dr.sc.Pero Martinac. Usporedno sa specijizacijom završio sam znanstveni poslijediplomski studij “Biomedicina – Medicinske znanosti”, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu. Slijedi uža specijalizacija iz plastične kirurgije. Ispit iz uže specijalizacije plastične kirurgije sam  položio 15. 12. 2003. godine, KBD,  Zagreb, mentor: prof.dr.sc. Zdenko Stanec. Uža specijalizacija iz kirurške onkologije mi je priznata od strane MZ RH u lipnju 2019. godine slijedom više od 10 godina bavljenja kirurškom onkologijom.

Izradio sam i 18. 03. 2005. godine obranio na Sveučilištu u Zagrebu, Medicinskom fakultetu, znanstveni magistarski rad pod naslovom: “Usporedba prognostičkih pokazatelja invazivnog karcinoma dojke i zahvaćenosti baze mamila-areola kompleksa», te stekao akademski stupanj Magistra znanosti; mentor rada: doc.dr. sc. S. Stanec (publiciran u CC-u). Od 01.travnja 2006. godine dobio sam ugovor na neodređeno puno radno vrijeme u KBD, Zagreb, Klinika za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju, predstojnik prof.dr.sc. Z.Stanec. Doktorsku disertaciju sam izradio i obranio 17.12.2009. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Medicinskom fakultetu, pod naslovom: «Ispitivanje biomehaničkih karakteristika modificiranih šavova fleksornih tetiva na animalnom modelu»; mentor rada: doc.dr.sc. R. Žic (publiciran u CC-u). Odlukom fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta, izabran sam u znanstveno zvanje Znanstveni suradnik 28.05.2010. godine, Viši znanstveni suradnik 29.10.2013. godine, Znanstveni savjetnik 28.04.2020. godine. Status primarijusa mi je priznat 31. 05. 2011.od strane Ministarstva zdravstva RH. Gostujuća stručna usavršavanja u inozemstvu sam proveo 2004. godine u St.Andrew’s Centre for Plastic Surgery and Burns, Hand Surgery Department, UK; 2011. godine Department of Plastic Surgery, Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA; 2013. godine and Surgery Department, Gentofte Hospital, Denmark; 2013. godine Akademikliniken-Aesthetic Plastic Surgery, Stockholm, Sweden; 2013. godine Rigshospitalet, Hand Surgery, Copenhagen, Denmark i ponovno 2014. godine Department of Plastic Surgery, Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA. Od 2005. godine sam Stalni sudski vještak Županijskog suda u Zagrebu za opću i plastičnu kirurgiju, a sukladno Pravilniku o provođenju izobrazbe kandidata za stalne sudske vještake Hrvatske liječničke komore (LN br.80, 15. lipnja 2009.) imenovan sam mentorom za obuku kandidata za stalne sudske vještake za oblast plastične kirurgije. Član sam ASPS-a od 04/2008., ISAPS-a od 04/2006., ESPRAS-a i ISPRAS-a od 2003. godine. Od listopada 2004.godine do danas sam tajnik HDPREK-a. Sudjelovao sam u organizaciji skoro svih 11. kongresa HDPREK-a. Organizirao sam prvi stučni “video simpozij” u RH “Plastika abdominalne stijenke 15.04.2011. a sa prof.dr.sc. Z.Stanecom sam suvoditelj svih do sada održanih znanstveno-stručnih simpozija “Onkoplastika dojke” i urednik smjernica 6 stručnih društava HLZA-a za multidisciplinarno onkoplastično liječenje raka dojke. U dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sudjelujem od 2005. godine kontinuirano do danas i dalje. Autor i koautor sam ukupno 10 poglavlja uđbenika Plastične kirurgije Medicinskog fakulteta u Mostaru, Sarajevu i Osijeku te knjiga o kirurškom liječenju pretilosti, melanomu i medicinskom vještačenju.  Objavio sam 14. radova iz plastične kirurgije u časopisima indeksiranim u CC-u, od toga 8 kao prvi autor. Oženjen sam, otac jednog djeteta.

https://sesvete-medic-centar.hr/wp-content/uploads/2022/01/background_06hq.jpg